Please enable JS

Program

program tirsdag

Fra 09:00

Registrering, enkel servering.  Utstillingen er åpen! 

10:00

Velkommen til Trondheim og Gasskonferansen 2018!                                                                                                         

Strindens Promenade Orchester (Foto: Fotogjengen)

Leder av programkomiteen Tore Woll

Ordstyrerne Inger Lise Nøstvik og Leiv Arne Marhaug

10.15-10:45

Creating a Nordic gas Ecosystem

                                                                                 

Johanna Lamminen, CEO Gasum

Johanna Lamminen er konsernsjef for det nordiske energiselskapet Gasum, majoritetsaksjonær i Skangas. Gasum bygger en bro mot et karbon-nøytral samfunn på land og til sjøs. Firmaet tilbyr energi til varme- og kraftproduksjon, industri samt vei- og sjøtransport. Gasum er

den ledende leverandøren av biogass i Norden, og har et nettverk av fyllestasjoner for tunge kjøretøyer. Gasums datterselskap Skangas er den ledende leverandøren av flytende naturgass (LNG) på det nordiske markedet. Skangas leverer LNG til sjøtransport, industri og tunge kjøretøy i Finland, Sverige og Norge. Presentasjonen er på engelsk.

                                                                        

                                                                                                              

10:45-11:15

Naturgass som lavutslipp 

Trude Gullaksen, kommersiell sjef Gasnor

Trude Gullaksen er kommersiell sjef i Gasnor, landets største distributør av naturgass. Bruk av naturgass har gjort at mange bedrifter og rederier har redusert sine utslipp av klimagasser og lokale miljøgifter betydelig.

                                                                        

11:15-11:45

Å bygge hydrogenøkonomi som forsyningskjede for flytende hydrogen med tankskip

Katsuya Morimoto, Associate officer & Senior manager Kawasaki Heavy Industries

Foredraget holdes på engelsk. 

11:45 - 12:30

 

12:30
- 13:00

Lunsj

 

 

Utstillingsvandring

13:00 -16:00

Parallelle sesjoner

Velg mellom tema Marked eller Teknologi. Se neste side.

16:00 - 17:30

Get together!

Samling i utstillingen med servering av pølser med følge og godt drikke. 

17:30 - 18:30

Enova-seminar om støtte til merkostnadene med bruk av biogass i tungtransport

Enova inviterer til seminar om støtteordningen som dekker merkostnadene med bruk av biogass i tung-transport. Åpent for alle interesserte!

19:30

Gass-samling!

Velkommen til Gass-samling! På menyen står tapas, underholdning med studentkoret Pirum og 
utdeling av årets Gasspris!

Pirum er et mannskor med utspring i Studentersamfundet i Trondheim, og et begrep for alle som har studert  i byen.        

 

 

program onsdag 

08:30-
10:00

Felles sesjon

08:30-
09:00

1. Statoil´s new energy strategy

Sonja Chirico Indrebø   Vice President - Strategy & Innovation at Statoil 

Foredraget holdes på engelsk.

09:00-
09:30

2. Norsk gasseksport og EU

Morten Anker, avdelingsdirektør olje- og gassavdelingen, Olje og energidepartementet

 

09:30-
10:00

3. Propan som konkurransefortrinn i global industrivirksomhet

Nicholas R. Martin, Head of Energy Sourcing Operations, Hydro Energy

10:00 -
10:30

Pause i utstillingen med enkel servering

                                                                                            

10:30-
14:00

Parallelle sesjoner

Velg mellom tema Marked eller Teknologi. Se neste side.

14:00-
15:00

Felles avsluttning

 

 

Paralelle2

 

Tirsdag 10. april

 

 runding marked

MARKED

runding teknologi2

TEKNOLOGI

13:00-

13:45

GRUNNLAGET FOR PRISEN PÅ GASS

Hva er grunnlaget for prisen på gass i Norge,
og hvordan skal en forstå tilbudene en får?

1. Fra et selgerperspektiv                         

Laurent Viguier, Principal Analyst, avd for Macro
& market Analysis, Statoil.

Foredraget holdes på engelsk. 

2. Fra et kjøperperspektiv                          

Snorre Gangaune, senior energiinnkjøper/
forretningsutvikler, 

Statkraft Varme

3. Spørsmål og innspill fra salen                               

BRENSELCELLER - VIRKEMÅTE OG BRUK

Mange snakker om brenselceller, men hvordan virker de og 

hva kan de brukes til?

1. The life and work of fuel cells 

Steffen Møller- Holst, markedsdirektør hydrogenteknologi, Sintef

Foredraget holdes på engelsk.

2. Brenselceller på skip

Tomas H. Tronstad, managing director HYON 

                                                                 

13:45-

14:00

Utstillerpresentasjon 3x5 min

Utstillerpresentasjon 3x5 min

14:00-

14:30

Pause i utstillingen med enkel servering

 

14:30-

14:45

Utstillerpresentasjon 3x5 min

Utstillerpresentasjon 3x5 min

14:45- 

16:00

TUNGTRANSPORT

Presentasjon av nye kjøretøy for tungtransport med
naturgass eller biogass som drivstoff, mulighetene for støtte fra Enova og planene om gass som drivstoff på Nordlandsbanen.

1. Volvo

Torstein Magelssen, Information & PR-manager Volvo Norge

2. Scania

Navn kommer

3. Iveco

Morten Mangor Iversen, Nordic Substainability Manager, Iveco 

4. Et marked i endring - Enovas strategi og virkemidler for biogass

Ole Aksel Sivertsen, markedssjef transport Enova

5. Amoniakk - karbonfritt alternativt drivstoff

Jan Kjetil Paulsen, fagrådgiver Bellona

HENDELSER OG REGELVERK

Håndtering av uønskede hendelser og gjennomgang av regelverk for gassanlegg.

1. Uønsket hendelse på Esso Slagentangen

Konrad Eide, Distribution Operation Manager, Esso     

2. Forskrift om håndtering av farlig stoff - Sentrale temaer i revisjonen av forskriften

Berit Svendsen, sjefsingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)                                             

3. Forskrift om trykkpåkjent utstyr - sammenstillinger

Damir Mihajlovic, senioringeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB)                                                                               

 

 

Onsdag 11. april 

 

 runding marked

MARKED

 runding teknologi2

TEKNOLOGI

10:30-

11:30

HVA GJØR VI MED CO2-AVGIFTEN?

Naturgass og propan til industri og skipsfart er fra 2018 ilagt CO2-avgift.

Hva betyr dette for markedet, brukerne og fremtiden?

Er avgiften nødvendig? Kan det gjøres mer fleksibelt? Hva sier kundene?

Sindre Finnes, Norsk Industri
Hans Petter Olsen, Jackon
Trond Jerve, Aga
Inger Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge
Tore Woll, Energigass Norge

GASS I FLYTENDE FORM

Gjennomgang av teknologier for flytendegjøring av hydrogen, naturgass og biogass. 

1. Teknologier for flytendegjøring av hydrogen, 

David Berstad, forsker Sintef

2. Flytendegjøring av naturgass og biogass              

Arne Jakobsen, product manager, business unit mid-stream, Wãrtsila Marine Solutions

11:30-

12:30

Lunsj med utstillingsvandring

 

12:30- 

14:00

ENERGI I SYSTEM 

Energi- og forsyningssystemer basert på energigass.

 

Ren produksjon av hydrogen fra naturgass
Torkil Reinertsen, adm. dir. Reinertsen New Energy AS 

 

Storskala produksjon og distribusjon av hydrogen i flytende form; Hyper
Petter Nekså, sjefsforsker Sintef/professor NTNU

 

Energisystem med biogass og hydrogen innen fiskeoppdrett
Crina Silvia Ilea, forsker  CMR Prototech       

 

Propan  - fra raffineri til bruker
Richard Wright, country sales manager 

 

LBG som drivstoff til tungtransport
Håvard Wollan, adm. dir. Biorkraft AS                          

GASS I INDUSTRIEN

Bruk av gass til varme og prosess.

Brennerteknologi for industri og næring
Marius Olof Bolstad, salgsingeniør Jarotech AS

 

Strålevarme; sol ute - sol inne
Anders Aandahl, leder prosjektsalg Tolcon                         

 

Styrning, reglering och mätning
Lisa Fors og Robert Sandén, Account Managers, Euromekanik

 

Large scale PEM electrolysis for industrial applications
- 10 MW at Shell Rheinland Refinery
Kristoffer Olsen, CFA Business Development Manager, Nordic & Investor Relations, ITM

 

Foredraget holdes på engelsk.

 

14:00-

15:00

Felles avslutningsforedrag med Tord Lien: 

Tanker fra en tidligere olje- og energiminister

Om gass, transport, industri og omstilling

Tord Lien er direktør for NHO i Trøndelag. Opprinnelig fra Myre i Vesterålen. 

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Sør-Trøndelag i perioden

2005-2013, og olje- og energiminister fra 2013-2016.

 

flagg2 

Last ned programmet på norsk

 

flagg 

Download program in english