Please enable JS

Program

program tirsdag

Fra 09:00

Registrering, enkel servering.  Utstillingen er åpen! 

10:00

Velkommen til Trondheim og Gasskonferansen 2018!                                                                                                         

Strindens Promenade Orchester (Foto: Fotogjengen)

Leder av programkomiteen Tore Woll

Ordstyrerne Inger Lise Nøstvik og Leiv Arne Marhaug

10.15-10:45

Creating a Nordic Eco Gas System  

                                                                                 

Johanna Lamminen, CEO Gasum

Johanna Lamminen er konsernsjef i det finske gasselskapet Gasum som er største eier i Skangas. 

Gasum bygger nå ut anlegg for produksjon og bruk av naturgass og biogass i hele Norden.

Foredraget holdes på engelsk.

                                                                                                              

10:45-11:15

Naturgass som lavutslipp 

Trude Gullaksen, kommersiell sjef Gasnor

Trude Gullaksen er kommersiell sjef i Gasnor, landets største distributør av naturgass.
Bruk av naturgass har gjort at mange bedrifter og rederier har redusert sine utslipp av klimagasser og lokale miljøgifter betydelig.

                                                                          

11:15-11:45

Construction of the world´s first vessel for transport of liquid hydrogen

Katsuya Morimoto, Associate officer & Senior manager Kawasaki Heavy Industries

Foredraget holdes på engelsk. 

11:45 - 13:00

Lunsj og utstillingsvandring

13:00 -16:00

Parallelle sesjoner

Velg mellom tema Marked eller Teknologi. Se neste side.

16:00 - 17:30

Get together!

Samling i utstillingen med servering av pølser med følge og godt drikke. 

17:30 - 18:30

Enova-seminar om støtte til merkostnadene med bruk av biogass i tungtransport

Enova inviterer til seminar om støtteordningen som dekker merkostnadene med bruk av biogass i tung-transport. Åpent for alle interesserte!

19:30

Gass-samling!

Velkommen til Gass-samling! På menyen står tapas, underholdning med studentkoret Pirum og 
utdeling av årets Gasspris!

Pirum er et mannskor med utspring i Studentersamfundet i Trondheim, og et begrep for alle som har studert  i byen.        

 

 

program onsdag 

08:30-
10:00

Felles sesjon

08:30-
09:00

1. Statoil´s new energy strategy

Sonja Chirico Indrebø   Vice President - Strategy & Innovation at Statoil 

Foredraget holdes på engelsk.

09:00-
09:30

2. Gass i EU

Morten Anker, avdelingsdirektør olje- og gassavdelingen, Olje og energidepartementet

                                                                                                              

09:30-
10:00

3. Propan som konkurransefortrinn i global industrivirksomhet

Nicholas R. Martin, Head of Energy Sourcing Operations, Hydro Energy

10:00 -
10:30

Pause i utstillingen med enkel servering

                                                                                            

10:30-
14:30

Parallelle sesjoner

Velg mellom tema Marked eller Teknologi. Se neste side.

14:30-
15:00

Felles avsluttning

 

 

Paralelle2

 

Tirsdag 10. april

 

 runding marked

MARKED

runding teknologi2

TEKNOLOGI

13:00-

13:45

GRUNNLAGET FOR PRISEN PÅ GASS

Hva er grunnlaget for prisen på gass i Norge,
og hvordan skal en forstå tilbudene en får?

1. Fra et selgerperspektiv                         

Laurent Viguier, Principal Analyst, avd for Macro
& market Analysis, Statoil.

Foredraget holdes på engelsk. 

2. Fra et kjøperperspektiv                          

Snorre Gangaune, senior energiinnkjøper/
forretningsutvikler, 

Statkraft Varme

3. Spørsmål og innspill fra salen                               

BRENSELCELLER - VIRKEMÅTE OG BRUK

Mange snakker om brenselceller, men hvordan virker de og 

hva kan de brukes til?

1. The life and work of fuel cells 

Steffen Møller- Holst, markedsdirektør hydrogenteknologi, Sintef

Foredraget holdes på engelsk.

2. Brenselceller på skip

Tomas H. Tronstad, managing director HYOP 

                                                                 

13:45-

14:00

Utstillerpresentasjon 3x5 min

Utstillerpresentasjon 3x5 min

14:00-

14:30

Pause i utstillingen med enkel servering

 

14:30-

14:45

Utstillerpresentasjon 3x5 min

Utstillerpresentasjon 3x5 min

14:45- 

16:00

TUNGTRANSPORT

Presentasjon av nye kjøretøy for tungtransport med
naturgass eller biogass som drivstoff, mulighetene for støtte fra Enova og planene om gass som drivstoff på Nordlandsbanen.

1. Volvo

Torstein Magelssen, Information & PR-manager Volvo Norge

2. Scania

Navn kommer

3. Iveco

Morten Mangor Iversen, Nordic Substainability Manager, Iveco 

4. Et marked i endring - Enovas strategi og virkemidler for biogass

Ole Aksel Sivertsen, markedssjef transport Enova

5. Nordlandsbanen på biogass

Per Kragseth, daglig leder Norsk Gassforum

HENDELSER OG REGELVERK

Håndtering av uønskede hendelser og gjennomgang av regelverk for gassanlegg.

1. Uønsket hendelse på Esso Slagentangen

Konrad Eide, Distribution Operation Manager, Esso     

2. Forskrift om håndtering av farlig stoff

Berit Svendsen, sjefsingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)                                             

3. Forskrift om trykkpåkjent utstyr

Damir Mihajlovic, sjefsingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB)                                                                               

 

 

Onsdag 11. april 

 

 runding marked

MARKED

 runding teknologi2

TEKNOLOGI

10:30-

11:30

HVA GJØR VI MED CO2-AVGIFTEN?

Naturgass og propan til industri og skipsfart er fra 2018 ilagt CO2-avgift.

Hva betyr dette for markedet, brukerne og fremtiden?

Er avgiften nødvendig? Kan det gjøres mer fleksibelt? Hva sier kundene?

Program kommer!

GASS I FLYTENDE FORM

Gjennomgang av teknologier for flytendegjøring av hydrogen, naturgass og biogass. 

1. Teknologier for flytendegjøring av hydrogen, 

David Berstad, forsker Sintef

2. Flytendegjøring av naturgass og biogass              

Arne Jakobsen, product manager, business unit mid-stream, Wãrtsila Marine Solutions

11:30-

12:30

Lunsj med utstillingsvandring

 

12:30- 

14:00

ENERGI I SYSTEM 

Energi- og forsyningssystemer basert på energigass.

 

Ren produksjon av hydrogen fra naturgass
Torkil Reinertsen, adm dir Reinertsen Holding 

 

Storskala produksjon og distribusjon av hydrogen i flytende form; Hyper
Petter Nekså, sjefsforsker Sintef/professor NTNU

 

Energisystem med biogass og hydrogen innen fiskeoppdrett
Crina Silvia Ilea, forsker  CMR Prototech       

 

Propan  - fra raffineri til bruker
Richard Wright, country sales manager, 

 

Primagaz LBG som drivstoff til tungtransport
Håvard Wollan, adm dir Biorkraft AS                          

GASS I INDUSTRIEN

Bruk av gass til varme og prosess.

Brennerteknologi for industri og næring
Marius Olof Bolstad, salgsingeniør Jarotech AS

 

Strålevarme; sol ute - sol inne
Anders Aandahl, leder prosjektsalg Tolcon                         

 

Styrning, reglering och mätning
Lisa Fors og Robert Sandén, Account Managers, Euromekanik

 

Large scale PEM electrolysis for industrial applications
- 10 MW at Shell Rheinland Refinery
Kristoffer Olsen, CFA Business Development Manager, Nordic & Investor Relations, ITM

 

Foredraget holdes på engelsk.

14:00-

14:30

Pause i utstillingen med enkel servering

 

14:30-

15:00

Avslutningsforedrag, taler kommer!

 

 

 

flagg2 

Last ned programmet på norsk

 

flagg 

Download program in english